Category: Quản lý môi trường

1 2 3 6 / 14 POSTS
Phương Pháp xử lý nước thải Y Tế

Phương Pháp xử lý nước thải Y Tế

Qua kinh nghiệm và nhiều lần phân tích nước thải tại các cơ sở y tế khác nhau,  nhận thấy nước thải từ bệnh viên, phòng khám chứa nhiều nhất là các vi [...]
Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT)

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT)

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KH BVMT) là hồ sơ môi trường tương tự như Đánh giá tác động môi trường. Là việc phân tích, dự báo các tác động của dự á [...]
Lập sổ chủ nguồn Chất thải nguy hại

Lập sổ chủ nguồn Chất thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (CTNH) là hồ sơ mà các doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại phải đăn [...]
Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng của nước thải đến môi trường nước (ở đây chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó [...]
Các hồ sơ và thủ tục môi trường trong Y Tế

Các hồ sơ và thủ tục môi trường trong Y Tế

Ngành Y Tế với tính chất công việc đặc thù, dẫn đến các quy định về môi trường đối với Y Tế luôn nghiêm ngặt và nhiều hơn các ngành còn lại. Qu [...]
Tổng quát về hồ sơ môi trường

Tổng quát về hồ sơ môi trường

Một doanh nghiệp muốn đi vào hoạt động, ngoài những yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp (vốn, nguồn nhân lực, địa điểm hoạt động…) còn cần các yếu tố [...]
1 2 3 6 / 14 POSTS