Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì?

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một loại hồ sơ môi trường áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Nhà nước.

Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết?

Các cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết để hoàn thành nghĩa vụ về mặt pháp luật đối với Nhà nước, đồng thời, việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cũng giúp cơ sở nắm được hiện trạng bảo vệ môi trường của cơ sở mình, từ đó có biện pháp khắc phục, cải tạo các vấn đề về môi trường trong khu vực hoạt động của cơ sở.

Đối tượng phải lập và thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết?

Theo điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản thì các trường hợp phải lập và thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015, cụ thể:

 1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có một trong các quyết định sau:
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
 • Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
 1. Các cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất trước ngày 1/4/2015 thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định cũ) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định cũ và quy định hiện tại: Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;
 • Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

Nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết?

 • Mô tả về cơ sở: chủ cơ sở, vị trí địa lý, nguồn vốn, các hạng mục xây dựng, công nghệ, quy mô công suất, thời gian hoạt động, máy móc, thiết bị, nguyên – nhiên liệu
 • Mô tả các nguồn chất thải, các tác động môi trường của cơ sở, hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
 • Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình xử lý chất thải và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
 • Đề ra chương trình quản lý và giám sát môi trường
 • Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết?

Các cơ sở chưa hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã trình bày trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt thì theo Khoản 1, Điều 9, thông tư  26/2015/TT-BTNMT quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chủ cơ sở phải:

a) Đầu tư, xây lắp, cải tạo công trình bảo vệ môi trường bảo đảm xử lý chất thải đạt QCVN về môi trường trong thời hạn đã được quy định tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết

b) Báo cáo bằng văn bản tiến độ thực hiện đề án chi tiết theo thời hạn quy định tại quyết định phê duyệt đến cơ quan thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết

c) Sau khi hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết, gửi văn bản báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình đến cơ quan thẩm định, phê duyệt để kiểm tra

d) Trường hợp có thay đổi về nội dung so với đề án đã được phê duyệt nhưng chưa tới mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết theo quy định hiện hành, phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết để xem xét và có ý kiến chấp thuận

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết:

Theo điều 6, thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản thì:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trừ các cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở khác thuộc bí mật an ninh, quốc phòng và cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở thuộc quyền quyết định, phê duyệt của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều này.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở trên địa bàn của mình; trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN ( DAEC )
Add: 50/6V QL1, Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, HCM, Việt Nam
Phone: 08 6683 1403 –  0982 072 306
Email: info.mtducan@gmail.com
Website: Giaiphapmoitruong.net