Lập sổ chủ nguồn thải

Một doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động sẽ phát sinh chất thải, CTNH là một trong những chất thải có tác động lớn đến môi trường và cần được quản lí chặt chẽ, một số thông tin mà doanh nghiệp cần biết về việc lập sổ chủ nguồn thải (đối tượng, căn cứ pháp lí, quy định xử phạt, hồ sơ cần thiết để lập sổ chủ nguồn thải ) như sau :

 • Đối tượng phải thực đăng kí sổ chủ nguồn thải
  Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH
 • Căn cứ pháp lý quy định đăng kí sổ chủ nguồn thải:
  Theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định:
  “Điều 6. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  1.Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường theo một trong các hình thức sau:
  a) Lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (sau đây gọi là thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại);
  b) Tích hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại và không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với một số trường hợp đặc biệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng phát sinh, loại hình và thời gian hoạt động);
  c) Đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin với đầy đủ thông tin tương tự như việc lập hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.”
  Theo Điều 12, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định :
  “Điều 12. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải CTNH
  1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.
  2. Nguyên tắc xác định chủ nguồn thải CTNH:
  a) Việc xác định chủ nguồn thải CTNH để đăng ký chủ nguồn thải và quản lý CTNH phải căn cứ vào nơi phát sinh CTNH;
  b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH bên ngoài cơ sở của mình phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân quản lý nơi phát sinh về việc lựa chọn giữa một trong hai đối tượng này để đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp CTNH phát sinh do sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng;
  c) Chủ nguồn thải CTNH được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc được lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh CTNH có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh.
  3. Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ:
  a) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
  b) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
  c) Cơ sở dầu khí ngoài biển.”
 • Quy định xử phạt
  Nếu không tuân thủ theo quy định về thực hiện đăng kí sổ chủ nguồn thải thì mức phạt theo Khoản 4, Điều 21, Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định:
  “Điều 21. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc không đăng ký cấp lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định;
  b) Không kê khai, kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải rắn thông thường khi đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định;”
 • Để thực hiện đăng kí sổ chủ nguồn thải, một số hồ sơ cần thiết như sau:
  Một đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 1A, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc các giấy tờ liên quan khác. (Bản sao)
  Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các giấy tờ liên quan đến môi trường khác nếu có.(Bản sao)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC AN ( DAEC )
Add: 50/6V QL1, Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, HCM, Việt Nam
Phone: 08 6683 1403 –  0982 072 306
Email: info.mtducan@gmail.com
Website: Giaiphapmoitruong.net